SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

1. člen PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNEGA KVIZA

Organizator nagradnega kviza je GlobalPharmacia Group d.o.o., Poklukarjeva ulica 27, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI88507114, matična številka: 9037934000 (v nadaljevanju Organizator).

Vsi, ki rešijo Nagradno igro, sprejemajo predmetne Splošne pogoje in pravila sodelovanja v nagradni igri (v nadaljevanju Pravila), so z njimi seznanjeni ter se s sodelovanjem v Nagradnem kvizu v celoti strinjajo.

2. člen TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka na spletni strani https://heka-supplements.com/ oziroma na njeni podstrani https://nagradna.heka-supplements.com/ (v nadaljevanju Spletna stran Heka) od dne 18. 4. 2024, do dne 19. 5. 2024. Udeleženci imajo možnost sodelovanja v nagradnem kvizu vse od objave na spletni strani pa do dne 19. 5. 2024 do 23:59 ure, z možnostjo podaljšanja trajanje akcije.

3. člen UDELEŽENECI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki se prijavijo k sodelovanju v nagradni igri, v času trajanja nagradne igre.

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ali agenciji, njihovi ožji družinski člani in osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega kviza.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradnem kvizu le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradnem kvizu potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

Udeleženec lahko kadarkoli do konca nagradnega kviza in žrebanja prekliče sodelovanje v nagradnemu kvizu. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov urska@globalpharmacia.com. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradnem kvizu in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov iz nagradnega kviza.

4. člen ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra poteka na spletni strani https://heka-supplements.com/ oziroma na njeni podstrani https://nagradna.heka-supplements.com/. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradnem kvizu sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v primeru izžreba objavljeni na platformah Facebook, Instagram, spletni strani Heka, ali drugih medijih, ter, da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade. Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno samo to, da se oseba na Spletni strani Heka s svojim Imenom in priimkom ter e-poštnim naslovom prijavi na žreb.

5. člen ŽREBANJE NAGRAD, ZAPISNIK, OBJAVA NAGRAJENCEV IN OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

V žrebu sodeljujejo vse pravilno oddane prijave do dne 19. 5. 2024 ob 23:59 uri. Žrebanje dobitnikov se bo odvijalo na sedežu Organizatorja, dne 20. 5. 2023 ob 10.00 uri. Organizator si pridržuje pravico do podaljšanja nagradne igre.

5. člen ŽREBANJE NAGRAD, ZAPISNIK, OBJAVA NAGRAJENCEV IN OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

V žrebu sodeljujejo vse pravilno oddane prijave do dne 19. 5. 2024 ob 23:59 uri. Žrebanje dobitnikov se bo odvijalo na sedežu Organizatorja, dne 20. 5. 2023 ob 10.00 uri. Organizator si pridržuje pravico do podaljšanja nagradne igre.

  Izmed vseh, ki so pravilno prijavili se bo izžrebalo 19 nagrajencev, ki bodo prejeli naslednje nagrade:
 • 1. nagrada, ki jo predstavlja podpisan dres Jaka Blažiča (dres Cedevite Olimpije);
 • 2, 3.in 4. nagrada, ki jo predstavlja letna zaloga Energy boost in Immunity gummies znamke Heka Supplements;
 • 5., 6., 7., 8. in 9. nagrada, ki jo predstavlja paket Heka kapsul in kolagen 10.000 znamke Heka Supplements;
 • 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. 18. in 19. nagrada, ki jo predstavlja dvojček gumijev Multivitamin in Beauty znamke Heka Supplements.

Po zaključku nagradnega kviza bomo nagradili devetnajst (19) udeležencev, ki se bodo prijavili v nagradno igro. Tisti, ki bo izžreban prvi, bo prejel 1. nagrado, naslednji trije (3) bodo prejeli 2., 3., in 4. nagrado, naslednjih pet (5) bo prejelo 5., 6., 7., 8. in 9 nagrado in naslednjih deset (10) bo prejelo 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. nagrado. Nagrade se podelijo v tem vrstnem redu.

Nagrade niso prenosljive na tretje osebe ali zamenljive za gotovino.

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku petih (5) delovnih dni po zaključku nagradne igre, in sicer bodo prejeli obvestilo preko e-pošte. V primeru, da se nagrajenec v roku treh (3) delovnih dni od prejetega elektronskega sporočila organizatorju oziroma pogodbenemu obdelovalcu ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade

Oseba, ki bo izžrebana za glavno nagrado bo v e-poštnem sporočilu, s katerem bo obveščen o izžrebanju, pozvana da sporoči svoj osebne podatke, in način, kako bo potekala nadaljna komunikacija glede prevzema nagrade.

Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi jo nagrajenec utrpel med sodelovanjem v nagradni igri, po njej ali ob prevzemu nagrad.

Organizator bo preveril, ali so dobitniki sodelovali v nagradni igri skladno s temi Pravili. V primeru, da se njihova prijava razglasi za neveljavno, se izžreba nov dobitnik.

O poteku žreba se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas žreba, imena, priimke in naslove prisotnih članov komisije ter dobitnikov (ime, priimek in naslov dobitnika, leto rojstva ter naziv nagrade posameznega dobitnika). Zapisnik podpišejo oseba, ki bo izvajala žrebanje.

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

6. člen PREVZEM NAGRAD

Nagrajenci, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil, se o prevzemu nagrade dogovorijo z organizatorjem nagradnega igre po tem, ko jih ta o izžrebanosti obvesti, bodisi preko e-poštnega sporočila ali telefonskega klica.

V primeru, da nagrajenec na določen termin ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nagrade, Organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takim nagrajencem. Organizator nagradnega kviza si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
 • se ugotovi, da je uporabnik v kvizu sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega kviza.

Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini.

7. člen IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator nagradnega kviza ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanja nagrad.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrad, s čemer se udeleženci nagradnega kviza izrecno Strinjajo.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook in za vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,
 • (ne)delovanje družabne spletne mreže Instagram in za vse ostale aktivnosti na spletni mreži Instagram,
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

8. člen PRENEHANJE OBVEZNOSTI

S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebne pogodbe ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveznosti Organizatorja do dobitnika.

9. člen PRENEHANJE NAGRADNEGA KVIZA

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma ki jih ni mogel preprečiti, odstraniti ali se jim izogniti.

10. člen UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti Organizatorja nagradnega Kviza s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglaša, da Organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči hkrati soglaša, da Organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. pogodbenemu upravljalcu dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (elektronski naslov) za namene obveščanja o akcijah, novih nagradnih kvizih, in drugih promocijskih aktivnostih z možnostjo odjave.

Navedene podatke lahko Organizator nagradne igre obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. največ 5 let po žrebanju. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Udeleženec soglaša, da se njegovi osebni podatki (ime in priimek, e-pošta, telefonska številka) v primeru, da prejme nagrado, objavijo na drugih socialnih omrežjih (TikTok, Instagram, Facebook in podobno), za kar od Organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

Seznam nagrajencev hrani Organizator. S podanim soglasjem udeleženec nagradnega kviza dovoljuje Organizatorju, da kot upravljalec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za statistike obdelave, trženjske raziskave ter za potrebe neposrednega trženja preko elektronske pošte.

Udeleženec lahko to dovoljenje kadarkoli prekliče s pisno zahtevo po elektronski pošti ali po pošti na naslov Organizatorja.

11. člen DOKUMENTACIJA

Dokumentacijo v zvezi z nagradnim kvizom hrani Organizator, in sicer:

 • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradnega kviza ter ta pravila se hranijo
 • v prostorih organizatorja pet (5) let;
 • dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov Organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

12. člen KONČNE DOLOČBE

Nagrajenci so odgovorni za vse morebitne davke, povezane z nagradami, ki jih prejmejo v skladu s to nagradno igro. Organizator nagradne igre ne prevzema nobene odgovornosti za plačilo davkov na prejete nagrade. Nagrajenci so dolžni poravnati vse davčne obveznosti, ki bi lahko nastale zaradi prejema nagrad, v skladu z veljavno zakonodajo v svoji državi bivanja

Vsak, ki sodeluje v nagradnemu kvizu, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil.

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne odgovore na nagradno vprašanje. Odločitev organizatorja nagradnega kviza o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim kvizom in pravilih, povezanih z njim, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo bodisi na svojiih socialnih omrežjih (TikTok, Facebook, Instagram, ipd.) ali pa z zapisom na spletni strani.

Pogodbene stranke soglašajo, da bodo spore iz te nagradnega kviza reševale sporazumno, v nasprotnem primeru pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Pravila nagradnega kviza stopijo v veljavo z 18. 4. 2024. GlobalPharmacia Group d.o.o., Poklukarjeva ulica 27, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI88507114, matična številka: 903793400, dne 18. 4. 2024